Załącznik do Uchwały
Walnego Zebrania Członków nr 1/2019
z dnia 29 czerwca 2019 roku

 

Statut Stowarzyszenia
Porozumienie Socjalistów

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
1.    Porozumienie Socjalistów jest organizacją społeczną i w dalszej części zwane jest Porozumieniem.
2.    Porozumienie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 ”Prawo o Stowarzyszeniach” (Dz. U. Nr 20 z 10 kwietnia 1989 r.) oraz Ustawy z 10 stycznia 1996 r. „O zmianie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach” (Dz. U. Nr 27 z 8 marca 1996 r.)
3.    Porozumienie jest organizacją pożytku publicznego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz.U.96 poz. 893)

§ 2

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 3
Siedzibą Porozumienia jest miasto st. Warszawa.

§ 4
1.    Obszarem działania Porozumienia jest Rzeczpospolita Polska.
2.    Dla realizowania swych celów Porozumienia może prowadzić działalność poza granicami RP, zgodnie z prawem miejscowym.
3.    Porozumienie ma prawo powoływania Oddziałów Terenowych, które mogą posiadać osobowość prawną.

§ 5
Porozumienie określa formy swej działalności, strukturę organizacyjną, uchwala akty wewnętrzne.

§ 6

Porozumienie używa:
1.    Okrągłej pieczęci z napisem w otoku: Porozumienie Socjalistów.
2.    Płaskiej pieczęci z napisem: Porozumienie Socjalistów z adresem i numerem telefonu.
3.    Znaczka z napisem  "Porozumienie Socjalistów".

Rozdział II
Cele Porozumienia i sposoby ich realizacji

§ 7
Celem Porozumienia jest wspieranie inicjatyw, programów, ruchów ,  partii politycznych i ugrupowań które:
•    służą interesom ludzi pracy, umacnianiu spokoju w kraju i pokoju w świecie;
•    pozwalają na urzeczywistnianie w praktyce, w ramach państwa demokratycznego, idei sprawiedliwości i równości wszystkich Polaków;
•    niwelują różnice społeczne, a w szczególności sprzyjają tworzeniu równych szans w dostępie do dóbr kultury, nauki i oświaty oraz ochrony zdrowia;
•    zdecydowanie przeciwstawiają się pauperyzacji społeczeństwa i jego postępującemu rozwarstwieniu na tle ekonomicznym;
•    sprzyjają upowszechnieniu wiedzy i nauk, służących człowiekowi i obiektywizacji jego miejsca w społeczeństwie obywatelskim;
•    sprzyjają wdrażaniu w praktyce społecznej zasad demokratycznych, obowiązujących w państwie prawa;
•    pozwalają na pogłębienie wiedzy o współczesnym świecie oraz tworzeniu koncepcji rozwojowych w społeczeństwach demokratycznych.
•    pozwalają na dostosowanie Polski do zasad współżycia z innymi narodami w ramach Unii Europejskiej
Porozumienie  stawia sobie za cel zasadniczy pozyskiwanie w środowiskach zawodowych, wśród młodzieży, inteligencji, ludzi pracy i w środowiskach emeryckich zrozumienia i poparcia dla tych idei społecznych, które wywodzą się z lewicowej myśli społecznej, a których intencją jest obrona interesów ludzi pracy najemnej.
Porozumienie aktywnie wypowiada się i działa w obszarach problemów pracy i rynku pracy, sprawiedliwości oraz problemów pokoju.

§ 8
Porozumienie realizuje swe cele poprzez:
1.    Kształtowanie  patriotycznych i obywatelskich postaw i poglądów w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży pracującej i uczącej się, oraz przygotowywanie młodych działaczy społeczno-politycznych do aktywnej pracy dla dobra demokratycznej Polski;
2.    Organizowanie i prowadzenie różnorodnych form kształcenia, których zadaniem będzie przygotowywanie młodzieży do aktywnej działalności politycznej i społecznej w Polsce;
3.    Organizowanie i prowadzenie różnych form edukacji, kształcenia i badań w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
4.    Wspieranie finansowe badań na temat poziomu życia ważnych dla rozwoju kraju grup zawodowych. Występowanie do odpowiednich władz RP z propozycjami poprawy warunków bytu pracowników, których kwalifikacje lepiej wykorzystane warunkują postęp cywilizacyjny kraju;
5.    Popieranie tych ugrupowań i osób, które w praktycznej realizacji swych programów skutecznie walczą z bezrobociem oraz bronią poziomu  życia emerytów, rencistów i niepełnosprawnych;
6.    Wspieranie finansowe obozów szkoleniowo-wypoczynkowych, organizowanych dla aktywnej młodzieży. Rozwijanie szerokiej działalności popularyzatorskiej i oświatowej poprzez wydawnictwa i różne formy szkolenia.
7.    Wspieranie rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży w postaci fundowanych stypendiów .
8.    Wspieranie finansowe i organizacyjno-programowe w kampaniach wyborczych do parlamentu i wyborach samorządowych tych osób z poszczególnych partii politycznych i organizacji społeczno-zawodowych, które mają określony dorobek społeczny i gwarantują wsparcie dla demokratycznej przebudowy;
9.    Organizowanie klubów wiedzy, organizowanie spotkań i dyskusji na temat programów społeczno-politycznych i gospodarczych oraz metod ich urzeczywistniania przez liczące się partie polityczne w kraju;
10.    Inne działania mające na celu realizację hasła programowego Porozumienia, a przede wszystkim: pomoc społeczna, działalność charytatywna, działalność na rzecz niepełnosprawnych oraz pomoc w zatrudnieniu i aktywizacji zawodowej, upowszechnianie i ochrona praw dzieci i kobiet, wspieranie edukacji, nauki, wychowania, kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji, ekologia, upowszechnianie sportu, pomoc ofiarom kataklizmów i katastrof, klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych w kraju i zagranicą.

Rozdział III
Członkowie Porozumienia, ich prawa i obowiązki

§ 9
Członkowie Porozumienia dzielą się na:
1.   Zwyczajnych
2.    Wspierających
3.    Honorowych

§ 10
1.    Członkiem zwyczajnym Porozumienia może zostać:
•    każdy pełnoletni obywatel RP, który interesuje się działalnością społeczną i oświatową oraz złożył pisemną deklarację, zawierającą zobowiązanie do realizacji celów Porozumienia, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Porozumienia;
•    osoby wieku 16-18 lat z zastrzeżeniem, że nie mogą wchodzić do organów wykonawczych Porozumienia.
2.    Nabycie członkostwa następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego.
3.    Założyciele Porozumienia stają się jego członkami z chwilą wpisania do rejestru sądowego.

§ 11
Członkowie zwyczajni Porozumienia mają prawo:
1.    Podejmować, zgodnie ze Statutem, inicjatywy dotyczące działalności Porozumienia.
2.    Wybierać i być wybieranym do władz.
3.    Korzystać z pomocy w formie określonej Statutem.

§ 12
1.    Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która złoży pisemną deklarację i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu Głównego Porozumienia.
2.    Członkowie wspierający – osoby prawne działają w Towarzystwie poprzez swojego przedstawiciela.
3.    Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w obradach organów Porozumienia z głosem doradczym.

§ 13
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1.    Realizować cele Porozumienia oraz przestrzegać Statutu, regulaminów i uchwał władz Porozumienia.
2.    Regularnie opłacać składki członkowskie

.§ 14
Członkowie wspierający mają obowiązek:
1.    Wywiązywać się z zadeklarowanych zobowiązań finansowych i zadeklarowanej współpracy.
2.    Przestrzegać Statutu i regulaminów władz Porozumienia.

§ 15
Utrata członkostwa następuje wskutek:
1.    Oświadczenia o wystąpieniu, złożonym na piśmie zarządowi Porozumienia.
2.    Skreślenie z listy członków z powodu niepłacenia składki członkowskiej przez okres trzech miesięcy.
3.    Wykluczenia za nieprzestrzeganie Statutu lub działanie na szkodę Porozumienia.
4.    Śmierci.
5.    Utratę osobowości prawnej przez członka wspierającego.
6.    Uchwałę o skreśleniu z listy i wykluczeniu podejmuje Zarząd Główny Porozumienia.
Od uchwały tej przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia (Kongresu) w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania decyzji o wykluczeniu. Do czasu podjęcia decyzji przez Walne Zgromadzenie ( Kongres ), członkostwo ulega zawieszeniu.

§ 16
1.    Za aktywną działalność społeczną Zarząd Główny może nadać godność honorowego członka Porozumienia.
2.    Z uzasadnionych przyczyn Zarząd Główny może pozbawić godności członka honorowego Porozumienia.
3.    Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązków członkowskich.

 

Rozdział IV
Władze i organy Porozumienia

§ 17
1.    Władzami Porozumienia są:
Walne Zgromadzenie Członków Porozumienia (Kongres);
Zarząd Główny;
Główna Komisja Rewizyjna
2.    Po przekroczeniu przez Porozumienie liczebności 150 członków zwyczajnych, Walne Zgromadzenie Członków Porozumienia zostaje zastąpione zgromadzeniem przedstawicieli – delegatów, zwane dalej Kongresem.
3.    Delegatów na kongres wybiera się w proporcji 1 delegat na 5 członków. Klucz wyborczy delegatów na Kongres, zależny od stanu osobowego członków zatwierdza Zarząd Główny.
4.    Kadencja delegatów na Kongres trwa trzy lata.
5.    W skład delegatów wchodzą z urzędu członkowie Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.

§ 18
W okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków (Kongresami) Zarząd Główny kieruje działalnością Porozumienia i reprezentuje go na zewnątrz.

§ 19
1.    Władze Porozumienia działają kolegialnie, a swoją wolę wyrażają w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Głosowania są jawne, chyba, że Statut stanowi inaczej.
2.    Władze Porozumienia wybierane są w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia (Kongresu) Porozumienia. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów ważnych.
3.    Kadencja władz Porozumienia trwa trzy lata.
4.    W przypadku rezygnacji członka Zarządu Głównego lub Głównej Komisji Rewizyjnej władzom Porozumienia przysługuje prawo kooptacji nowych członków. Liczba dokooptowanych nie może przekraczać liczby pochodzących z wyboru.

§ 20
1.    Walne Zgromadzenie Członków (Kongres) zwoływany jest przez Zarząd Główny raz na trzy lata.
2.    O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia (Kongresu) Zarząd Główny zobowiązany jest powiadomić pisemnie wszystkich członków (delegatów) z wyprzedzeniem 14 dni.
3.    Zarządy oddziałów i członkowie Porozumienia mogą wystąpić do Zarządu Głównego z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia (Kongresu) najpóźniej 7 dni przed wyznaczonym terminem obrad.
4.    Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków (Kongres) Porozumienia zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy, bądź na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej albo na żądanie 1/3 członków.
5.    Występujący o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków (Kongresu) Porozumienia mają obowiązek uzasadnić swój wniosek.
6.    Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków (Kongres) Porozumienia należy odbyć nie później niż w ciągu 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

§ 21
1.    Zwyczajne i Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków (Kongres) Porozumienia jest władne do podejmowania uchwał w sprawach ujętych w porządku obrad przy obecności co najmniej połowy liczby członków (delegatów).
2.    Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków (Kongresu) zapadają większością głosów jeśli Statut nie stanowi inaczej.
3.    Mandat delegata otrzymują ustępujący członkowie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i członkowie honorowi Porozumienia.
4.    W Walnym Zgromadzeniu Członków (Kongresie) Porozumienia mogą uczestniczyć z głosem doradczym goście, zaproszeni przez Zarząd Główny oraz członkowie wspierający Porozumienia.
5.    Obrady Walnego Zgromadzenia Członków (Kongresu) Porozumienia są protokołowane.

§ 22
Walne Zgromadzenie Członków (Kongres) Porozumienia:
1.    Zatwierdza porządek dzienny i regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Członków (Kongresu).
2.    Uchwala program działania Porozumienia.
3.    Uchwala Statut względnie dokonuje w nim zmian.
4.    Rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz – na wniosek tejże Komisji – podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego.
5.    Określa liczbę członków władz i dokonuje wyboru zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej.
6.    Rozpatruje odwołania od uchwał zarządu Głównego w sprawie pozbawienia członkostwa Porozumienia.
7.    Podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Porozumienia i przeznaczenia jego majątku.
8.    Rozpatruje inne sprawy wniesione przez Zarząd Główny.

§ 23
Zarząd Główny Porozumienia
1.    Składa się z 5-15 członków. Wybiera ze swego grona Prezydium Zarządu Głównego w składzie: prezes, wiceprezes, sekretarz generalny, skarbnik, sekretarze i członkowie. Zarząd Główny określa liczebność Prezydium.
2.    Zmiany w składzie Prezydium należą do kompetencji Zarządu Głównego.
3.    Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się  nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, a posiedzenia Prezydium w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
4.    Uchwały zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
5.    Przy równej liczbie głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Prezesa Zarządu Głównego.
6.    Uchwały podejmowane przez Zarząd Główny obowiązują wszystkich członków.

§ 24
1.    Zarząd Główny kieruje działalnością Porozumienia, zarządza jego majątkiem i reprezentuje go na zewnątrz.
2.    Zarząd Główny ma prawo do podejmowania zobowiązań w imieniu Porozumienia.
3.    Do Zarządu Głównego należy podejmowanie uchwał, wynikających z postanowień Statutu i uchwał Walnego Zgromadzenia Członków (Kongresu) Porozumienia.
4.    Do kompetencji Zarządu Głównego należy w szczególności:
•    wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków (Kongresu);
•    reprezentowania Porozumienia na zewnątrz;
•    opracowywanie wieloletnich i rocznych programów działania Porozumienia;
•    przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów;
•    określanie zakresu działalności gospodarczej Porozumienia;
•    ustalanie wpisowego i wysokości składek członkowskich;
•    określanie – na wniosek Sekretarza Generalnego – regulaminu pracy Biura Porozumienia;
•    powoływanie, nadzorowanie oraz wspieranie oddziałów terenowych Porozumienia i koordynowanie ich działalności;
•    dokonywanie wykładni Statutu i uchwał władz Porozumienia;
•    zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków (Kongresów);
•    uchwalanie corocznego budżetu Porozumienia.

§ 25

1.    Do kompetencji Zarządu Głównego należy, również powołanie i odwołanie Rady Konsultacyjnej, wybieranej spośród osób wywodzących się różnych środowisk lewicy socjalistycznej, której zadaniem jest opiniowanie proponowanych przez Zarząd Główny kierunków działań politycznych i programowych Porozumienia.
2.    Zarząd Główny może powoływać i odwoływać, również inne komisje, rady programowe, jako swoje ciała doradcze, w skład których wchodzą członkowie Porozumienia.

§ 26
Zarząd Główny podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego składu, w tym Prezesa lub Sekretarza Generalnego. Ich głos decyduje przy równej liczbie głosów „za” i „przeciw”. W wypadku nieobecności Prezesa uchwały Zarządu Głównego mogą być podejmowane pod warunkiem uczestnictwa w głosowaniu Wiceprezesa i Sekretarza Generalnego

.§ 27
1.    Oświadczenie woli w imieniu Porozumienia, dotyczące spraw majątkowych składają łącznie dwaj członkowie Zarządu Głównego w tym, Sekretarz Generalny lub Skarbnik.
2.    Do reprezentowania Porozumienia na zewnątrz upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu Głównego łącznie w tym Prezes lub Wiceprezes.

§ 28
Główna Komisja Rewizyjna
1.    Składa się z 3 do 5 członków i wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2.    Przeprowadza przynajmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Porozumienia ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych.
3.    Przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Członków (Kongresowi) Porozumienia sprawozdanie, posiada wyłączne prawo stawiania wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu.
4.    Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przedkłada Zarządowi Głównemu.
5.    Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego z wnioskami, wynikającymi z ustaleń kontroli, żądania wyjaśnień oraz żądania usunięcia nieprawidłowości.
6.    Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.
7.    Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 

Rozdział V
Oddziały Terenowe

§ 29
Podstawowymi jednostkami terenowymi Porozumienia są Oddziały.

§ 30
Oddziały powoływane są uchwałą Zarządu Głównego na wniosek co najmniej 1/2 członków; w uchwale określone być muszą siedziba oddziału oraz teren działania.

§ 31
Władzami Oddziału są:
•    Zebranie Członków (Delegatów) Porozumienia z danego terenu.
•    Zarząd Oddziału.
•    Oddziałowa Komisja Rewizyjna

.§ 32
Kadencja władz oddziału trwa trzy lata, a ich wybory odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Zebrania Członków (Delegatów) Oddziału.

§ 33
Zarząd Oddziału i Oddziałowa Komisja Rewizyjna mają prawo kooptacji członków, w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie trwania kadencji. Liczba nowych członków nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków, pochodzących z wyboru.

§ 34
Zebranie Członków (Delegatów) Oddziału
1.    Do czasu osiągnięcia liczby 150 członków zwyczajnych najwyższą władzą Oddziału Porozumienia jest Zebranie Członków.
2.    Po przekroczeniu liczby 150 członków zwyczajnych Zebranie Członków zastępuje Zebranie Delegatów, wybieranych w proporcji 5 członków wybiera 1 delegata.
3.    Kadencja delegatów trwa  3 lata.
4.    W skład zebrania delegatów  wchodzą z urzędu członkowie Zarządu Oddziału i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej oraz członkowie honorowi Porozumienia z tego terenu..    

§ 35
Do kompetencji Zebrania Członków (Delegatów) Oddziału należy:
1.    Uchwalanie programów, określających kierunki działania oddziałów.
2.    Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz oddziałów.
3.    Uchwalanie – na wniosek Oddziałowej Komisji Rewizyjnej – absolutorium ustępującemu zarządowi.
4.    Wybór zarządu Oddziału i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

§ 36
W Zebraniu Delegatów udział biorą:
1.    Z głosem stanowiącym – delegaci wybrani przez członków oddziału, członkowie zarządu Oddziału i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej oraz członkowie honorowi.
2.    Z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz inne zaproszone przez Zarząd Oddziału osoby nie będące delegatami.

§ 37
O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Członków (Delegatów) Oddziału zawiadamia Zarząd Oddziału co najmniej na 15 dni przed wyznaczonym terminem  (listy, faksy).

§ 38
Nadzwyczajne Zebranie Członków (Delegatów) zwołują:
1.    Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.
2.    Zarząd Oddziału z własnej inicjatywy, na wniosek Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, lub co najmniej ½ członków Oddziału Porozumienia, w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku.
3.    Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków (Delegatów) obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 39
Uchwały Zebrania Członków (Delegatów) zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 40
Zarząd Oddziału Porozumienia
1.    Składa się z minimum 3 osób, w tym prezesa, sekretarza i skarbnika;
2.    Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
a)    reprezentowanie Oddziału Porozumienia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu;
b)    realizowanie uchwał władz naczelnych Porozumienia;
c)    realizowanie uchwał Zebrania Członków (Delegatów) Oddziału;
d)    opracowywanie planów działania i planów finansowych;
e)    zarządzanie majątkiem i funduszami Oddziału zgodnie z obowiązującymi przepisami

.§ 41
1.    Zarząd Oddziału powołuje w uzgodnieniu z Zarządem Głównym swoje Prezydium, w skład którego wchodzą: prezes, sekretarz i skarbnik.
2.    Wszelkie uchwały dotyczące powoływania i odwoływania bądź zmian w składzie Prezydium dokonuje zarząd Oddziału w uzgodnieniu z Zarządem Głównym Porozumienia.
3.    Prezydium Zarządu Oddziału odpowiada przed Zarządem Oddziału za sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie Oddziału.
4.    Do reprezentowania Oddziału na zewnątrz upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu Oddziału łącznie w tym Prezes

.§ 42
1.    Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
2.    Posiedzenia Prezydium Zarządu Oddziału odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

§ 43
1.    Uchwały Zarządu Oddziału i Prezydium Oddziału zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu Oddziału.
2.    Przy równej liczbie głosów „za’ i „przeciw” decyduje głos Prezesa Zarządu Oddziału.
3.    Uchwały podejmowane przez Zebranie Członków (Delegatów) Oddziału i Zarząd Oddziału obowiązują wszystkich członków Porozumienia danego Oddziału.

§ 44
W okresie między posiedzeniami Zarządu Oddziału jego uprawnienia przysługują Prezydium Zarządu Oddziału

.§ 45
Oddziałowa Komisja Rewizyjna
1.    Składa się z 3 do 5 członków i wybiera ze swego grona: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2.    Przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działań.
3.    Przedkłada Zebraniu Członków (Delegatów) Oddziału sprawozdanie, posiada wyłączne prawo stawiania wniosku w sprawie udzielenie Zarządowi Oddziału absolutorium.
4.    Protokoły z przeprowadzonych kontroli Oddziałowa Komisja Rewizyjna przedkłada Głównej Komisji Rewizyjnej i Zarządowi Głównemu Porozumienia.
5.    Oddziałowa Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Oddziału z wnioskami pokontrolnymi oraz żądać wyjaśnień i usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
6.    Przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, lub upoważniony przez niego członek tejże Komisji, ma prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału.
7.    Uchwały Oddziałowej Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków.

§ 46
Majątek i fundusze Oddziału stanowią:
1.    Nieruchomości i mienie ruchome, ofiarowane lub nabyte przez Oddział.
2.    Fundusze własne.

§ 47
Na fundusze Oddziału składają się:
1.    składki członkowskie;
2.    darowizny, zapisy i spadki;
3.    dochody z działalności gospodarczej;
4.    środki pochodzące z ofiarności publicznej;
5.    dotacje.

§ 48
Oddział Porozumienia może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z ogólnymi zasadami, określonymi w odrębnych przepisach, za zgodą Zarządu Głównego w formie uchwały.

§ 49
Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych Porozumienia i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków

.§ 50
Oddział może otrzymywać dotacje zgodnie z zasadami, określonymi w odrębnych przepisach.

§ 51
Do ważności oświadczeń, dotyczących praw i obowiązków majątkowych Oddziału Porozumienia wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu Oddziału lub Sekretarza oraz Głównego Księgowego lub Skarbnika.

§ 52
Oddział za zgodą Zarządu Głównego może prowadzić działalność majątkowo-finansową zawartą w §§ 48-51 po uzyskaniu osobowości prawnej; do tego czasu majątek Oddziału stanowi własność Zarządu Głównego Porozumienia, Oddział działa na podstawie osobowych pełnomocnictw, wydanych przez Zarząd Główny.

 

Rozdział VI
Majątek i fundusze Porozumienia

§ 53
Majątek Porozumienia stanowią:
1.    Nieruchomości.
2.    Ruchomości.
3.    Fundusze.

§ 54
Na fundusz Porozumienia składa się:
1.    Wpisowe i składki członkowskie
a/ Wpisowe i miesięczną składkę ustala corocznie do końca bieżącego roku, ze skutkiem na rok następny, Zarząd Główny.
2.    Darowizny, zapisy, spadki.
3.    Środki pochodzące z ofiarności publicznej.
4.    Dotacje.

§ 55
Porozumienia może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z ogólnymi zasadami, określonymi w odrębnych przepisach.

§ 56
1. Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość i sporządza sprawozdania finansowe
3.    Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy

§ 57
Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych Porozumienia i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 58
Porozumienia może otrzymywać dotację zgodnie z zasadami, określonymi w odrębnych przepisach.

§ 59
Do ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Porozumienia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu Głównego łącznie w tym, Sekretarza Generalnego lub Skarbnika.

§ 60
Zarząd Główny może dla realizacji zadań majątkowo-finansowych udzielać ograniczonej lub pełnej osobowości prawnej oddziałom Porozumienia.

§ 61
Zarząd może tworzyć fundusze celowe ze środków będących w jego dyspozycji


 Rozdział VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Porozumienia

§ 62
Uchwały dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania się Porozumienia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków (Kongres) Porozumienia większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

§ 63
Uchwała o rozwiązaniu się Porozumienia określa sposób likwidacji i cel, na jaki zostanie
przeznaczony majątek Porozumienia.


Rozdział VIII
Przepisy końcowe

§ 64
Uchwały i informacje Porozumienia Socjalistów będą podawane do wiadomości członkom przez opublikowanie w okresowych biuletynach oraz na stronie internetowej.

§ 65
Statut został uchwalony na zebraniu założycielskim w dniu 31 marca 2004 roku.