Ruch Społeczny „Praca – Pokój – Sprawiedliwość” programowo walczy ze wszystkimi niedostatkami życia gospodarczego, społecznego i politycznego w Polsce.
Wiemy, tak jak i wszyscy Polacy, że jest u nas za mało pracy i sprawiedliwości, niewydolne są instytucje państwa i towarzyszą nam zagrożenia spokoju społecznego i pokoju w świecie..
Mówimy NIE bezrobociu, biedzie i niesprawiedliwości.
NIE zgadzamy się na istnienie ludzi drugiej kategorii – bez pracy i perspektyw.
NIE zgadzamy się na zaniechanie przez państwo jego podstawowych funkcji w dziedzinie ochrony zdrowia, oświacie, ochronie bezpieczeństwa i praw obywatelskich.
NIE akceptujemy polityki braku szans dla emerytów i rencistów oraz braku perspektyw dla młodzieży.
Nie godzimy się na to, aby Polska była państwem drugiej kategorii w Unii Europejskiej a Polacy pełnili jedynie funkcje usługowe.

Proponujemy radykalna zmianę stylu rządzenia poprzez wymianę elit politycznych i wsparcie tych organizacji i ugrupowań, które mają „czyste ręce” i dają szansę na mądre rządzenie Polską.
Proponujemy wsparcie dla rodzimego kapitału, stworzenie podstaw polityki przemysłowej i rozwój spółdzielczości.
Proponujemy wprowadzenie w zgodzie z doświadczeniami innych państw Unii minimum interwencjonizmu państwowego w dziedzinach strategicznych, polityce społecznej i polityce rozwojowej.
Uważamy, że tylko masowy ruch protestu i braku zgody na dzisiejszy stan może coś w Polsce zmienić.

Twórcami Ruchu Społecznego „Praca-Pokój-Sprawiedliwość” są ludzie krytycznie oceniający rzeczywistość, traktujący poważnie deklaracje reformatorów dotyczące przebudowy Polski po roku 1989.
Uważamy, że dzisiejszy stan państwa i stosunków społecznych oraz gospodarczych odbiega od założeń reform, które legły u podstaw porozumień „okrągłego stołu”.
Nie da się dziś dalej nic dobrego stworzyć w naszym kraju bez przełomu w rozwoju demokracji i aktywności środowisk lokalnych, organizacji i samorządów, struktur spółdzielczych, grup zawodowych.
Musi zapanować zgodność słów i czynów, zarówno, jeśli dotyczy to pojedynczych ludzi, jak też stowarzyszeń, organizacji społecznych, partii politycznych.
Nie da się już nic więcej zrobić bez odbudowania wiary Polaków we własne możliwości.
Elity polityczne w Polsce straciły zaufanie społeczne i w obecnym kształcie nie są w stanie kierować państwem. Utrata zaufania dotyczy także podstawowych instytucji państwa jak rząd i Parlament.
Polska wchodząc do Unii Europejskiej, jeśli nie chce rozpłynąć się jako państwo, musi zbudować nowe elity w oparciu o zasady kompetencji i demokratycznych wyborów a nie w oparciu o lojalność i układy.

Rolą Ruchu Społecznego „Praca-Pokój-Sprawiedliwość” jest sprzyjanie takim zmianom.


Warszawa 13 maja 2004 roku                                         Zjazd Założycielski RS PPS

Powstałe w 2004 roku stowarzyszenie Ruch Społeczny „Praca-Pokój-Sprawiedliwość” jest organizacją pozarządową, której nadrzędnym celem jest popularyzowanie dorobku niepodległościowego ruchu socjalistycznego oraz dbałość, aby idee związane z tradycją Polskiej Partii Socjalistycznej były kontynuowane i znalazły należyte miejsce w codziennych działaniach polskiej lewicy.
Ruch stawia sobie za cel zasadniczy pozyskiwanie w środowiskach zawodowych, wśród młodzieży, inteligencji, ludzi pracy i w środowiskach emeryckich zrozumienia i poparcia dla tych idei społecznych, które wywodzą się z lewicowej myśli społecznej, a których intencją jest obrona interesów ludzi pracy najemnej.
Ruch aktywnie wypowiada się i działa w obszarach problemów pracy i rynku pracy, sprawiedliwości oraz problemów pokoju.

Cele programowe Stowarzyszenie realizuje poprzez wspieranie inicjatyw, programów, ruchów, partii politycznych i ugrupowań które:
- służą interesom ludzi pracy, umacnianiu spokoju w kraju i pokoju w świecie;
- pozwalają na urzeczywistnianie w praktyce, w ramach państwa demokratycznego, idei sprawiedliwości i równości wszystkich Polaków;
- niwelują różnice społeczne, a w szczególności sprzyjają tworzeniu równych szans w dostępie do dóbr kultury, nauki i oświaty oraz ochrony zdrowia;
- zdecydowanie przeciwstawiają się pauperyzacji społeczeństwa i jego postępującemu rozwarstwieniu na tle ekonomicznym;
- sprzyjają upowszechnieniu wiedzy i nauk, służących człowiekowi i obiektywizacji jego miejsca w społeczeństwie obywatelskim;
- sprzyjają wdrażaniu w praktyce społecznej zasad demokratycznych, obowiązujących w państwie prawa;
- pozwalają na pogłębianie wiedzy o współczesnym świecie oraz tworzeniu koncepcji rozwojowych w społeczeństwach demokratycznych.
- pozwalają na dostosowanie Polski do zasad współżycia z innymi narodami w ramach Unii Europejskiej.