Stowarzyszenie Porozumienie Socjalistów powstało w wyniku procesu integracji środowisk socjalistycznych na bazie działającego od 2004 roku Stowarzyszenia Ruch Społeczny „Praca-Pokój-Sprawiedliwość” i działającego od 2016 roku Porozumienia Socjalistów – dobrowolnego, niezarejestrowanego formalnie porozumienia programowego dziesięciu podmiotów prawnych, grupujących środowiska socjalistyczne.
Stowarzyszenie Porozumienie Socjalistów działa w oparciu o dorobek programowy i organizacyjny podmiotów, które uczestniczyły dotychczas w działalności wymienionych wcześniej ugrupowań. Ostatnie Walne Zgromadzenie Ruchu Społecznego „P-P-S”, które odbyło się w czerwcu 2019 roku zatwierdziło zmianę nazwy stowarzyszenia oraz nowy Statut, jak również potwierdziło znaczenie dorobku programowego opierającego się na założenia socjalizmu demokratycznego i dorobku Polskiej Partii Socjalistycznej, szczególnie w obszarze walki o utrwalenie idei sprawiedliwości społecznej i niepodległości Państwa Polskiego.
Podstawą działalności Stowarzyszenia Porozumienie Socjalistów jest praca informacyjna i edukacyjna w obszarze polityki i budowy społeczeństwa obywatelskiego kierującego się zasadami sprawiedliwości społecznej zapisanej w Konstytucji RP.

Powstałe w 2004 roku stowarzyszenie Ruch Społeczny „Praca-Pokój-Sprawiedliwość” jest organizacją pozarządową, której nadrzędnym celem jest popularyzowanie dorobku niepodległościowego ruchu socjalistycznego oraz dbałość, aby idee związane z tradycją Polskiej Partii Socjalistycznej były kontynuowane i znalazły należyte miejsce w codziennych działaniach polskiej lewicy.
Ruch stawia sobie za cel zasadniczy pozyskiwanie w środowiskach zawodowych, wśród młodzieży, inteligencji, ludzi pracy i w środowiskach emeryckich zrozumienia i poparcia dla tych idei społecznych, które wywodzą się z lewicowej myśli społecznej, a których intencją jest obrona interesów ludzi pracy najemnej.
Ruch aktywnie wypowiada się i działa w obszarach problemów pracy i rynku pracy, sprawiedliwości oraz problemów pokoju.